• تاثیر لیزر کم توان به همراه فعالیت ورزشی بر تغییرات CRP و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن

    لاغری موضعی با لیزر لاغری

    چاقی باعث افزایش میزان ابتلا به بیماری عروق کرونر، بیماری پرفشاری خون، دیابت و غیره شده و به عنوان یک عامل خطرزای مثبت تلقی می شود. چاقی یک عامل افزایش دهنده مرگ و میر است، به گونه ای که میزان مرگ ناگهانی در افرادی که عروقی منجر ₋ اضافه وزن دارند ۲۰ درصد بیشتر از افراد با وزن طبیعی است. عوامل خطر زای متعددی به توسعه بیماری های قلبی می شوند که شامل رژیم غذایی نامناسب، عدم فعالیت بدنی، آمادگی هوازی پایین، چاقی و اضافه وزن، فشار خون بالا و نیمرخ چربی غیر طبیعی است .بنابراین، پیش بینی بیماری عروق کرونر قلب ) CHD ( در درمان و پیش گیری از پیشرفت بیماری ها اهمیت فراوانی دارد. از دیر باز، نیمرخ های چربی و پروتئین واکنشی C عروقی محسوب ₋ به عنوان شاخص اصلی بیماری بیماری های قلبی عروقی محسوب شده اند، هرچند کاهش نسبت HDL-C/LDL-C عروقی می باشند، ولی مطالعات ₋ نشان دادند که بعضی افراد با HDL-C و LDL-C عروقی مبتلا بوده اند ) ۱(. امروزه روش درمانی جدیدی برای درمان چاقی،کاهش وزن و درمان برخی بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است. این روش تحت عنوان روشلیزردرمانی کم توان شناخته شده است. لیزر درمانی کم توان روش درمانی می باشد که از تابش نور با شدت پایین در محدوده نور ۸۳۰-۵۴۰ نانومتر استفاده می گردد. از طرفی دیگر ارتباط فعالیت های بدنی و سلامت، سابقه طولانی دارد. در یونان باستان ارسطو متوجه شد انسان به دلیل بی توجهی به ورزش ، سلامتی خود را از دست می دهد. زندگی کم تحرک به کاهش چشمگیر فعالیت بدنی و عملکرد منجر می شود که خطر ابتلا به بیماری ها را افزایش می دهد و در افراد کم تحرک، چاقی و افزایش وزن، ارتباط زیادی با گسترش بیماری هایی مانند پرفشاری خونی، چربی های خون و مقاومت به انسولین دارد که جملگی عوامل خطرزای بیماری ها به شمار می روند(۲) لذا شناسایی آثار فعالیت ورزشی با مداخله لیزر کم توان بر تغییرات بیوشیمیایی نیمرخ لیپیدی و CRP و بیماری های متابولیکی ضروری به نظر میرسد؛ بنابراین، با توجه به عدم همسویی یافتههای پژوهشها در اینزمینه، هنوز اطلاعات منسجمی در زمینه اثر ترکیبی لیزر و ورزش به طور خاص بر این شاخص ها وجود ندارد. روش تحقیق: روش انجام این پژوهش علی مقایسه ای می باشد. نمونه آماری پژوهش را ۲۰ زن با شاخص توده بدنی بالای۲۵ تشکیل داده اند که به صورت تصادفی به دو گروه ورزش (۱) و ورزش به همراه لیزر (۲) تقسیم شدند. هرآزمودنی یک وهله فعالیت تناوبی شدید بر روی دوچرخه ارگومتر را اجرا کرد. گروه لیزر درمانی)علاوه بر ورزش( به مدت ۱۶ دقیقه)بلافاصله بعد از فعالیت تحت مداخله لیزر قرار گرفتند توان خروجی لیزر ۱۰ وات با طول موج ۸۹۰نانومتر با طول موج پالسی است) فرکانس ۳۰۰۰ هرتز، یافته هابحث و نتیجه گیری: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که مداخله ورزش به همراه لیزر می تواند اثر معناداری را بر پروتئین واکنشی C ، LDL و HDL به نسبت فعالیت تناوبی با شدت بالا داشته باشد) p<0.05 (. نتایج پژوهش حاضر با نتایج اسکارهاگ موافق و همسوست. بر اساس مطالعه اسکارهاگ و ،) همکارانش) ۲۰۰۶غلظت CRP در اثر یک دوره دوچرخه سواری چهارساعته با شدت ۷۰% آستانه لاکتات ۳تا ۴ برابر افزایش می یابد (۳). پژوهشگران ( نشان داده اند که تحریک عضلانی ناشی از ورزش باعث تولید اینترلوکین -۶ را توسط TNF-a میشود و اینترلوکین -۶ که در آغاز پاسخ التهابی برای ترمیم آسیب عضله تولید می شود، محرک اصلی تولید CRP است. هم چنین، افزایش استرس مکانیکی و فعال سازی سلول اندوتلیال ناشی از لیزرکم توان از دلایل احتمالی افزایش مقادیر CRP عنوان شده است (۱) در مطالعات انجام شده، این نکته حائز اهمیت است که شدت نوع تمرین، مدت تمرین و میزان زمان استفاده از لیزر، در میزان پاسخ به CRP تأثیرگذار است. به طور کلی احتمالاً به دنبال یک جلسه فعالیت ورزشی به همراه لیزر درمانی، افزایش متغیرهای LDL و HDL در هر دو گروه به دلیل نیاز به مصرف انرژی و هزینه انرژی برای فعالیت ورزشی باشد؛ و همین افزایش متغیرها در خون آزمودنی است که در طولانی مدت و به دنبال تمرینات طولانی مدت و شدید و همچنین استفاده از لیزر درمانی کم توان که بیش از چند ماه طول می کشد موجب بهبودی در شاخص های سلامتی و کاهش چربی های خون و درصد چربی بدن و کاهش وزن می شود و مکانیسم آن ها احتمالاً از طریق افزایش max VO2 و کارایی استفاده ازچربی به عنوان سوخت همراه باشد. این افزایش متغیرها در خون می تواند به علت افزایش LPL باشد که این آنزیم به نوبه خود باعث رهایی اسیدهای چربی تجزیه شده از TG بافت چربی و عضلانی شده و در کل کاتابولیسم TG و لیپو پروتئین های غنی از تری گلیسیرید را در افراد افزایش و برداشت TG .) از جریان خون را تسهیل می کند
    پاسخی بنویسید ←

کلینیک لاغری

مشاوره فوری